STADGAR

Stockholms kaninhoppare

bildat 20 augusti 1994

§ 1 Föreningens säte

Föreningens säte är beläget i Stockholms Län och är ansluten till Sveriges Kaninhoppares Riksförbund. Den officiella adressen är ordförandens adress.

 

§ 2 Verksamhet och målsättning

Föreningen skall verka för:

- att utveckla och stimulera kaninhoppningen

- att det bedrivs ett aktivt ungdoms- och medlemsarbete

- att det hålls rättvisa tävlingar

- att upprätthålla en god tävlingsmoral bland de aktiva

- att upprätthålla en god djurhållning

- att medlemmarna erhåller aktuell information

- att det utvecklas ett samarbete med övriga klubbar

- att det ordnas tävlingar och träningar för medlemmar

- att motverka mobbning och verka för ett trevligt klimat bland medlemmarna

 

§ 3 Medlemskap

Föreningen medlemmar utgörs av kaninhoppningsintresserade.

Som medlem i Stockholms Kaninhoppare blir du automatiskt medlem i Sveriges Kaninhoppares Riksförbund. Medlemskapet gäller ett år från det datum du betalar in medlemsavgiften. Medlemsavgift avser både klubbens och förbundets avgift. 

 

Medlemmar har rätt att delta på officiella arrangemang kopplade till SKHRF från det år de fyller 7 år. Kaniner under 5 månader äger ej rätt att delta på SKHRF officiella arrangemang. Undantag för officiella arrangemang är i samband med träningsverksamhet, där kaninen får vara 4 månader gammal.

 

Medlem som motarbetat föreningens verksamhet och ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen kan av styrelsen uteslutas som medlem för en viss tid, dock längst ett år. Medlemmen ska dock minst 2 veckor i förväg underrättas om de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts och lämnas möjlighet att skriftligen inom två veckor från delgivandet yttra sig om detta.

 

§ 5 Räkenskaper

Räkenskapsår är lika med kalenderår.

 

§ 6 Årsmöte

Ordinarie årsmöte skall avhållas senast 1 månad innan förbundets årsstämma och kallelse skall ske senast fyra veckor före årsmötet via mail eller annonsering på sociala medier till samtliga medlemmar. Motioner till föreningens årsmöte ska vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före årsmötet. Styrelsen kan på egen begäran kalla till extra årsmöte vid behov. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte om minst 25% av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Den skall ske skriftligen och innehålla ett skäl till begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa att ett sådant möte skall hållas inom två månader från erhållen begäran.

Kallelse till extra årsmöte skall meddelas medlemmarna senast 7 dagar före mötet. 

Detta görs via mejl samt sociala medier eller brev till samtliga medlemmar. 

 

Obligatoriska punkter på årsmötesdagordning:

Plats och Datum

Närvarande:

- Årsmötet öppnas

- Val av ordförande för mötet

- Val av sekreterare för mötet

- Val av 2 justerare samt rösträknare, som jämte mötesordförande skall justera protokollet och fungera som rösträknare

- Fastställande av röstlängd för mötet

- Godkännande av dagordning

- Årsmötets behöriga utlysande

- Styrelsens verksamhetsberättelse

- Genomgång av resultat och balansräkningen för verksamhetsåret

- Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

- Val av styrelse

- Val av valberedning för en tid av 1 år

- Val av representanter till Sveriges Kaninhoppares Riksförbunds årsstämma

- Fastställande av nästa års medlemsavgifter

- Inkomna motioner

- Övriga frågor

- Priser och avtackningar

- Mötets avslutande

 

§ 7 Rösträtt

Alla som erlagt medlemsavgift och är registrerade som medlem i föreningen äger en röst var. Fullmakt får lämnas, dock endast till medlem i föreningen samt att medlem får rösta med högst två fullmakter. Beslut fattas med acklamation, handuppräckning eller om så begärs efter votering. Även sluten votering kan begäras. För beslut gäller absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet angivna röster. Ordförande för mötet har utslagsröst vid lika röster, förutom vid personval då avgörande sker genom lottning.

 

§ 8 Val av styrelse

Föreningens styrelse väljs på årsmötet och ska bestå av 7 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.

Ordförande och kassör väljs växelvis på två år.

Tre ledamöter väljs på två år.

Två ledamöter väljs på ett år.

Två suppleanter väljs på ett år.

Valberedningen bestående av minst tre personer, varav en är sammankallande, väljs på ett år.                                                                                                                                                                                                                                                 

§ 9 Styrelsen

Styrelsen sammanträder på kallelse från ordföranden, eller då minst hälften av ordinarie ledamöter begär detta. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter, eller vid frånvaro suppleanter är närvarande. Ordförande har utslagsröst.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör, vice kassör, sekreterare och firmatecknare. 

 

Styrelsen utser inom sig ansvariga för olika verksamhetsområden. Till ansvarig för ett verksamhetsområde kan även utses någon utanför styrelsen.  I brådskande fall får ordförande besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut ska anmälas vid det närmast därefter följande styrelsesammanträdet. Vid sammanträde ska protokoll föras som ska justeras av minst en utsedd justerare jämte mötesordföranden. Avvikande mening ska antecknas i protokollet. Samtliga i styrelsen ska vara medlemmar i föreningen. Även suppleanter är en stor del i vår styrelse och behöver delta på sammanträden och kan även ha ansvarsområden.

 

Styrelsen skall arbeta för:

– att årsmötets fattade beslut verkställs

– att utse och förbereda lämpliga domare

– att medlemmar får aktuell information

– att domare får aktuell information

– att anordna tävlingar och annan verksamhet för medlemmar kontinuerligt under hela året

 

§ 10 Stadgeändringar

Endast föreningens ordinarie eller extra årsmöte äger rätt att ändra på stadgarna efter inkommen motion från enskild medlem. För att beslut om stadgeändring ska verkställas ska minst hälften av de närvarande röstberättigade medlemmarna rösta för förslaget om ändring eller tillägg.

§ 11 Föreningens upplösande

Endast ett av följande ordinarie årsmötes vilja att upplösa denna förening är nog för att upplösa föreningen. På detta årsmöte skall minst hälften av medlemmarna närvara med sina röster, varav minst två tredjedelar ska vilja upplösa föreningen. Fullmakter gäller ej ifråga om föreningens upplösande. Vid upplösande väljer årsmötet hur kvarvarande tillgångar ska fördelas.